Načítání...
mc.hesovodoupe.cz
Klikněte pro zkopírování IP
Načítání...
discord.hesovodoupe.cz
Klikněte pro připojení
Avatar
Připoj se k epickému dobrodružství!
Nechceš o nic přijít? Zaregistruj se!
Internet Explorer: Internet Explorer není podporován. Použijte prosím modernější prohlížeč.
Všeobecné informace
V levé části si vyber kategorii, ohledně které si chceš přečíst pravidla.

Poznámka: Pokud se nikam nepřeklikneš, tak dává smysl, že si nemáš co přečíst 😬

Užitečné odkazy:

Pravidla spojené s Minecraft Serverem

Všeobecná pravidla

 1. Je zakázáno využívat bugů a chyb pro své zvýhodnení a obohacení. V případě, že hráč na takovýto problém přijde, musí ho neprodleně nahlásit členu AdminTeamu.
 2. Je zakázáno využívání externích programů, modů, hacků, cheatů, atd.. za účelem obohacení, či zvýhodnení nad ostatníma.
 3. Je zakázáno nerespektovat rozhodnutí člena AdminTeamu.
 4. Hráč má právo odvolat se proti rozhodnutí člena AdminTeamu do 5 pracovních dní od udělení trestu, pokud má dostatečné důkazy nebo argumenty pro svou obranu.
 5. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem obcházet trest.
 6. Je zakázáno spamovat v chatu, soukromých zprávách, posíláním spam money,...
 7. Je zakázáno veškeré nevhodné a neetické chování (nepočítá se pouze v chatu, ale i přímo v hře -> skin, cedulky, stavby,..)
 8. Je zakázáno urážet, či ponižovat ostatní hráče/členy AdminTeamu.
 9. Je zakázáno provádět reklamu jakýmkoliv způsobem, pokud není předem domluvená (zasíláním do chatu, msg, házením knížky,..)
 10. Je zakázáno trollení, vyvolávání konfilktů a cílené provokování.
 11. Je zakázáno ničení hlavní přírody (níčení světa world/earth/end/nether -> pro těžbu využívej primárně resource world v /rtp)
 12. Je zakázáno mít multiacc (více účtů z jedné IP adresy bez povolení členů AT -> pro další prověření máme nárok na preventivní zabanování hráče a dořešení jeho případu v ticket systému na Discordu)
 13. Za ztrátů itemů způsobenou uklízečkou (ClearLag), pádem hry/serveru či jeho resetem neručíme.
 14. Pokud zpětně nahlašuješ hráče a nemáš žádnou potřebnou evidenci, nebude tvé nahlášení bráno vážně.
 15. Vyhrazujeme si nárok na udělení Statusu nechtěného a tím zamezení přístupu na celý network, bez udání důvodů.
 16. Je zakázáno prodávat herní předměty/měnu/ranky za reálné peníze bez schválení vedení serveru.
 17. Je zakázáno darování/prodání herního účtu jinému hráči. (toto se trestá i v přípravné fázi)
 18. Je zakázáno zneužívat report systém. 
 19. Je zakázáno cíleně hledat a zneužívat díry v pravidlech.
 20. Vyhrazujeme si nárok na úpravu těchto pravidel, bez udání důvodů + nutnosti kohokoliv informovat.
 21. Na našem serveru a webu používáme GeoIP plugin pro zlepšené cílení hráčů, prevenci proti zabanovaným účtům a sběr anonymizovaných dat. Veškerá výstupní data z pluginu zůstávají na našich serverech hostovaných u hostify.cz a nejsou dále distribuována či sdílena s externími stranami.
 22. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem žebrat o nějaký rank, hodnost, či item.
 23. Hráč nemá jakékoliv právo řešit trest jiného hráče.
 24. Každý hráč si zodpovídá za zabezpečení svého vlastního účtu.
 25. Je zakázáno cílené lagování serveru.
 26. Každý hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.
 27. Hráč nemá nárok na jakýkoliv majetek serveru (stavby,, itemy, záznamy,..) i skrze to, že se na jejich získávání/stavění podílel.
 28. V chatu se smí psát pouze česky a slovensky. Výjimka poté platí pouze na anglické výrazy, ulehčujícící komunikaci.
 29. Neručíme za ztrátu itemů v zabezpečené residenci -> do své resky si přidáváte hráče Vy.
 30. Pokud hráči nedorazí Denní webová odměna, nejsme nijak povinni mu tuto odměnu dodávat zpětně.
 31. K udělenému trestu se hráč může odvolat pouze do 5 pracovních dní od jeho udělení. Pokud se pokusí odvolat poté, může mu být zamítnut, z důvodu pozdního řešení.
 32. Hráči mají právo na ochranu svých osobních údajů. Je zakázáno šířit osobní údaje ostatních hráčů bez jejich svolení. Server bude důsledně trestat.
 33. Hráči mají povinnost respektovat pravidla ohledně obsahu zveřejňovaného na serveru, včetně chatu, nápisů, skinů, stavby a dalšího obsahu. Je zakázáno zveřejňovat nevhodný, rasistický, sexistický nebo jinak nepřijatelný obsah. Hráči budou upozorněni na důsledky porušení tohoto pravidla a mohou být trestáni.
 34. Hráči mají právo na organizaci herních eventů, pokud se řídí stanovenými pravidly. Eventy musí být ohlášeny předem členům AdminTeamu a mohou být schváleny nebo zamítnuty podle jejich povahy a dopadu na herní prostředí. Hráči mají také povinnost zajistit, aby eventy neovlivňovaly ekonomiku serveru nebo způsobily nebezpečí pro ostatní hráče.
 35. Zneužívání podpory a otravné chování může vést k omezení možnosti podávat žádosti na podporu.

Pravidla férového a příjemného hraní

 1. Je zakázáno prodávat/rozdávat vzácené itemy, za účelem zníčení ekonimiky/mechanik serveru.
 2. Vyhrazujeme si nárok na zrušení hráčského shopu, pokud bude obsahovat itemy, které budou velice nízko pod jejich průměrnou prodejní cenou (v rámci zachování hospodářské soutěže)
 3. Je zakázáno jakkoliv okrádat ostatní hráče. (tyto případy budou primárně řešeny pouze, pokud se bude jednat o masivní krádeže placených itemů)
 4. Je zakázáno cíleně poškodit majetek jiného hráče.
 5. Je zakázáno v chatu provozovat flood.
 6. Je zakázáno na serveru propagovat drogy jako je (cocain,..) skrze chat, či se pokoušet prodávat itemy takto nazvané.
 7. Neoznámení porušování pravidel ze strany jiného hráče se jedná o hrubé porušení pravidel <- tento hráč bude trestán stejně jako hráč, co porušil pravidla
 8. Hráči mají povinnost zachovávat fair play při PvP (Player vs. Player) soubojích. Je zakázáno využívat explozivních nebo nečestných strategií, které by mohly narušit zážitek ostatních hráčů. Porušení tohoto pravidla může vést k trestům.
 9. Noví hráči na serveru mají nárok na určitou dobu ochrany před PvP a obtěžováním od zkušenějších hráčů. Během této ochranné doby nemohou být napadeni nebo obtěžováni. Tímto opatřením se zajišťuje, že noví hráči mají šanci seznámit se se hrou a serverem bez stresu z PvP.
 10. Hráči nemají povoleno nabízet itemy v hráčském shopu či aukčním shopu za ceny výrazně nižší než je průměrná prodejní cena těchto itemů v serverovém shopu. Pokud hráč nabízí itemy za ceny podstatně nižší než je stanoveno (tolerance do 20% pod minimální cenu), může být potrestán banem. Toto opatření, které bylo podpořeno 108 hlasy (proti hlasovalo pouze 30 lidí), slouží k zachování hospodářské soutěže na serveru. Vzhledem k silné podpoře komunity nemusí být odvolání proti tomuto banu možné.
  1. Tabulka s cenama k nalezení zde - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JEXACjzfbL4t-rlEI8-7RAzj3Z3huH3cGq76bPkqaE8/edit?usp=sharing
 11. Hráči mají povinnost respektovat ostatní hráče a jejich práva. Je zakázáno urážet, šikanovat nebo se chovat neeticky vůči ostatním hráčům. Hráči mají povinnost vytvářet příjemné a respektující herní prostředí pro všechny.
 12. Hráči mají povinnost zachovávat fair play jak v PvP, tak v PvE soubojích. Je zakázáno využívat nečestné strategie, bugy nebo cheaty, které by mohly narušit rovnováhu hry. Hráči mají povinnost hrát férově a dodržovat pravidla, aby zajistili spravedlivý zážitek pro všechny hráče.
 13. Hráči, kteří jakýmkoliv způsobem zneužijí systém odměn (rewards systém), budou okamžitě potrestáni banem bez možnosti odvolání.
 14. Po 60 dnech neaktivity bude provedeno automatické mazání uživatelských dat, včetně inventáře, residence a dalších, za účelem udržení nízké zátěže na SSD a volném prostoru ve světě. Za případné ztráty itemů v důsledku tohoto procesu není administrativa serveru zodpovědná.
 15. Zákaz nepovolených modifikací: Používání cheat klientů, autoclickerů, x-ray modů a dalších nepovolených modifikací je zakázáno. Hráči, kteří poruší toto pravidlo, mohou být trvale vyloučeni. Pravidelné kontroly a odměny za nahlášení podezřelých aktivit jsou součástí politiky nulové tolerance.
 16. Server má povinnost udržovat transparentnost ohledně důvodů trestů udělených hráčům. Všechny tresty a jejich důvody budou uvedeny na oficiální webové stránce serveru, aby byly veřejně dostupné a zpřístupněny hráčům. Tímto opatřením má být zajištěna větší spravedlnost a důvěryhodnost vůči hráčské komunitě.
 17. Hráči mají povinnost ohlásit veškeré ztráty či problémy, které nespadají do specifikovaných kategorií, do 7 dnů od jejich výskytu.
 18. Zakazuje se propagace a zmiňování návykových látek, včetně alkoholu, v chatu. Nicméně povoluje se organizování a zvání hráčů do herních hospod nebo podobných prostředí v rámci hry.

Pravidla ekonomiky

 1. Server si vyhrazuje právo zabavit herní měnu hráči, který dosáhl velmi rychlého a neobvyklého zbohatnutí, které by mohlo zásadně narušit ekonomiku serveru. Toto opatření může být uplatněno v případě, že hráč porušil pravidla ekonomiky serveru, včetně prodeje nebo distribuce vzácných itemů za nízkou cenu nebo jiného chování, které ohrožuje hospodářskou stabilitu. Sebrané herní měny nebudou hráči vráceny, a tímto opatřením server usiluje o udržení spravedlivé a vyvážené ekonomiky pro všechny hráče
 2. Server si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny itemů, pokud zjistí, že průměrný hráč vydělává výrazně více herní měny, než je průměrná částka, kterou hráči obvykle drží (příklad: Průměrná částka co hráči mají je 50 000 herní měny - pokud hráč začne denně vydělávat více než je 100 000 herní měny, bude tento způsob prošetřen a může být okamžitě omezen). Tato opatření mohou být uplatněna za účelem udržení ekonomické rovnováhy a zabránění hyperinflaci v herní ekonomice. Hráči nebudou nárokovat žádnou kompenzaci za změnu cen itemů a mají za povinnost seznámit se s aktuálními cenami na serveru.
 3. Server může stanovit maximální množství herní měny, kterou hráč může držet v inventáři. Pokud hráč překročí toto omezení, může mu být přebytečná měna odebrána. Toto opatření pomáhá udržet ekonomiku v rovnováze a bránit hyperinflaci.
 4. Server si vyhrazuje právo zvýšit daně na obchodování, včetně prodeje a nákupu itemů. Vyšší daně mohou snížit rychlost obchodování a tím pomoci omezit rychlý nárůst herní měny v ekonomice.
 5. Server může stanovit pevný výměnný kurz mezi herní měnou a herními itemy. Tím lze zabránit přehnanému zvyšování cen itemů na trhu a udržet cenovou stabilitu.
 6. Server může stanovit omezení na rychlost, jakou hráči mohou farmovat herní měnu nebo vzácné itemy. Tím lze zabránit nadměrnému farmění a rychlému růstu bohatství.
 7. Server může pravidelně provádět revizi ekonomiky, aby zjistil, zda existuje nějaký hráč, který výrazně narušuje ekonomickou stabilitu. Pokud ano, může server upravit pravidla nebo provést změny v ekonomice.
 8. Server si vyhrazuje právo stanovit omezení na rychlost, jakou hráči mohou farmovat herní měnu. Tímto opatřením lze zabránit nadměrnému farmění a rychlému růstu bohatství, což pomáhá udržet ekonomiku v rovnováze.
 9. Hráči mají povinnost chránit stabilitu herní ekonomiky serveru. Je zakázáno vědomě jednat tak, aby narušili ekonomickou rovnováhu, včetně výrazného snižování cen itemů, hromadného nakupování a prodávání za účelem ovlivnění cen, nebo jakékoliv jiné chování, které by mohlo vést k hyperinflaci. Hráči mají také povinnost nahlásit jakékoli neetické nebo neobvyklé ekonomické aktivity členů AdminTeamu.
 10. Neručíme za bezpečnost a zachování itemů uložených ve vnějších storagích, které nejsou oficiálními Minecraft chestkami či ender chestkami. Tyto externí úložné prostory mohou být z bezpečnostních důvodů odebrány bez předchozího varování. Doporučujeme vkládat cenné itemy pouze do oficiálních herních úložišť pro zajištění bezpečnosti vašich vlastnictví.
 11. Ukládání herní měny mimo herní banku nebo hráčský přístup, s cílem navyšovat množství peněz v ekonomice, je zakázáno; v případě porušení tohoto pravidla hráči nemají nárok na získání peněz uložených mimo určené lokace.

Pravidla obchodu a veškerých plateb

 1. Zakoupením jakéhokoliv itemů na storu, či skrze SMS platbu se zřekáváte práva na vrácení peněz.
 2. Zakoupením čehokoliv nezískáváte ochranu proti banu a zároveň v případě jeho udělení, Vám nevzniká nárok na vrácení finanční prostředků.
 3. Pokud zakoupený item neobdržíte do 24 hodin, jste povinni tento problém nahlásit na Discordu maximálně do 2 dní. Pokud tam neučiníte, zaniká nárok na reklamaci.
 4. Vyhrazujeme si právo na změny produktů a jejich výhod, bez předchozího upozornění a nároku na vrácení peněz.
 5. V případě "zmizení" ranku či zakoupeného itemu jste povinni tento problém nahlásit na Discord a vyřešit ho v ticket systému.
 6. Upozorňujeme, že zakoupením negarantujeme stálý přístup na serveru. V případě zániku serveru/výpadku není možná kompenzace + pokud již server nebude zprovozněn, zanikají všechny kredity, VIP účty, itemy bez jakékoliv kompenzace.
 7. Veškeré zakoupené itemy/ranky/výhody jsou vázány na nick, na který jsou zakoupeny a jejich převod je možný pouze v jedinečných případech, kdy je schválen vedením serveru.
 8. V případě ztráty zakoupených herních itemů skrze uklízečku, či odcizením jiného hráče nevzniká nárok na žádnou náhradu.
 9. Hráč nemá nárok na itemy zakoupené před provedením WIPE nebo v případě zrušení serveru. Nicméně v situacích, kdy hráč uskutečnil větší množství nákupů, může mu být individuálně přidělen dlouhodobý slevový kód s možností až 40% slevy.

BoxFight

 1. Je zakázáno týmovat ve více než 3 hráčích.
 2. V případě otevření nové SEASONy nevzniká nikomu nárok na vrácení herních itemů z předchozí seasony.
  1. Toto pravidlo se vztahuje i na zakoupené itemy a vstupy do VIP zon
 3. Bohužel k vzhledem velké vytíženosti našeho zodpovědného personálu jsme aktuálně nuceni omezit množství možných rollbacků inventáře na max 2 denně - zbytek RB bude muset být zamítnuto.
 4. Je zakázáno cíleně zastavovat výstup ze spawnu.
 5. Je zakázáno celou arénu naplnit vodou.

Vanilla

 1. Na serveru je zakázáno jakékoliv vykrádání, ničení, nebo jiné formy úmyslného poškozování majetku jiných hráčů.
 2. Je zakázáno používání vulgarit, urážek či jiných nevhodných výrazů v chatu nebo jakémkoliv jiném projevu na serveru.
 3. Trollování, tj. úmyslné vyvolávání konfliktů, zmatků či neplechy mezi hráči, je na serveru zakázáno a bude potrestáno.
 4. Je zakázáno stavět struktury, jako jsou domy nebo stavby, příliš blízko ke konstrukcím jiných hráčů bez jejich předchozího souhlasu. Vzdálenost mezi stavbami by měla být minimálně 100 bloků, pokud není uděleno explicitní povolení.
 5. Je zakázáno bezdůvodně zabíjet ostatní hráče bez přijatelného důvodu. Kromě toho je hráčům povinnost vrátit zpět věci, které byly jiným hráčům odebrány, pokud neexistuje závažný důvod, proč to neudělat.

Upozorňujeme: Toto není finální podoba pravidel, vyhrazujeme si nárok na jejich úpravu i v případě probíhajícího sporu

 

Discord pravidla

 1. Je zakázáno hromadně označovat uživatele.
 2. Je zakázáno zbytečně označovat členy AdminTeamu
 3. Je zakázáno se nevhodně chovat a vyjadřovat v textových a hlasových kanálech.
 4. Je zakázáno využívat externí programy (voicechanger,..)
 5. Je zakázáno posílat nevhodné obrázky,gify,soubory,odkazy,..
 6. Je zakázáno provozovat reklamu v jiných kanálech než pro to určených
 7. Je zakázáno označovat jen tak.
 8. Každý uživatel je povinen dodržovat Discord TOS
 9. Zakazuje se používání profilovek obsahujících politicky kontroverzní symboly, včetně komunistických a nacistických historických postav. Profilovky by měly respektovat zásady slušnosti a neměly by obsahovat materiály podporující totalitní ideologie. Nevhodné profilovky jsou zakázány a mohou vést k okamžitému odstranění z serveru.